OBSERWUJ MNIE
Instagram Facebook
WAŻNE
REGULAMIN POLITYKA PRYWATNOŚCI
Regulamin

§. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania oraz dokonywania zakupów z witryny internetowej sklepu Damian Hornet dostępnej pod adresem https://damianhornet.com.

2. Właścicielem i administratorem sklepu internetowego Damian Hornet (zwanego dalej Sprzedającym lub Damian Hornet) jest firma WIWITAN Sp. z O.O., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252847603, Regon: 387851293.

3. Użytkownikiem, Kupującym jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

4. Przedsiębiorcą jest Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).

5. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6. Dziełem jest towar, który może być przedmiotem sprzedaży w sklepie internetowym Damian Hornet.

7. Zakupem jest transakcja inicjowana przez Użytkownika poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

8. Konto Użytkownika jest miejscem dostępnym dla Użytkowników sklepu internetowego Damian Hornet po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie Dzieła, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.

9. Użytkownik, który korzysta ze sklepu internetowego Damian Hornet, zobowiązany jest do:
– Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
– Korzystania z sklepu internetowego Damian Hornet w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania;
– Nierozsyłania i nieumieszczania w ramach sklepu internetowego Damian Hornet niezamówionej informacji handlowej;
– Korzystania ze sklepu internetowego Damian Hornet w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Damian Hornet;
– Korzystania z treści zamieszczonych na stronach sklepu internetowego Damian Hornet do użytku własnego;
– Korzystania z sklepu internetowego Damian Hornet w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. Zabrania się publikowania w sklepie internetowym Damian Hornet treści obraźliwych, wulgarnych, pornograficznych oraz niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Zabrania się Użytkownikom przekazywania sobie nawzajem jakichkolwiek informacji, które miałyby na celu zachęcanie do bezpośredniego kontaktu, takich jak adres email, numer telefonu, adres strony internetowej.

11. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Kupujący powinien posiadać:
a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2
b. Włączoną obsługę Java Script
c. Aktywny adres e-mail

§. 2. ZAKRES I RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Damian Hornet prowadzi sprzedaż Dzieł za pośrednictwem sklepu internetowego oraz świadczy usługę „Newsletter”.

2. Sklep internetowy Damian Hornet przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania z sklepu internetowego Damian Hornet w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony.

4. Usługa „Newsletter” polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i zniżkach. Celem usługi Newsletter jest również informowanie klientów o wydarzeniach organizowanych przez Damian Hornet oraz w których Damian Hornet bierze udział (wernisaże, wystawy online, targi sztuki). Usługa jest bezpłatna i wymaga wyrażenia dodatkowej zgody na przesyłanie informacji handlowych.

§. 3. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.

3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj).

5. Ponadto w sytuacji częstej nieobecności Konsumenta w miejscu zamieszkania, opcjonalne jest podanie dodatkowego adresu do wysyłki (będącego np. adresem pracy, opatrzonego wskazaniem godzin pracy).

6. Jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: aktywny adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki: nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska oraz telefonu osoby do kontaktu.

7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie i spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem
b. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich
c. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
d. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sklepu internetowego Damian Hornet potrzebnych do realizacji zamówienia oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu internetowego Damian Hornet

8. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

9. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą, jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.

10. Sklep internetowy Damian Hornet może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu internetowego Damian Hornet, albo podane przez Użytkownika dane adresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich
c. otrzymała urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, albo uzyskała wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomiła Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika
d. Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych, albo w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu

11. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 10 lit. a należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).

12. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Administratora sklepu internetowego Damian Hornet zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej sklepu internetowego Damian Hornet lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.

13. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora sklepu internetowe Damian Hornet ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.

14. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 wynosi 14 dni.

§. 4. WARUNKI SPRZEDAŻY

1. Damian Hornet prowadzi sprzedaż Dzieł prezentowanych na stronie sklepu internetowego Damian Hornet. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Damian Hornet są: Sprzedający oraz Kupujący.

2. Umowa sprzedaży może zostać zawarta z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) oraz Kupującym dokonującym zakupu bez rejestracji. Kupujący dokonujący zakupów bez rejestracji, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
a. podać aktywny adres e-mail, dane, o których mowa w § 3 ust. 4 lub 6 oraz
b. zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu.

3. Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego Damian Hornet nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o Dziełach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu internetowego Damian Hornet stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

4. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego z zastrzeżeniem ust. 7 – 9. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu właściwego formularza dostępnego za pośrednictwem stron internetowych sklepu internetowego Damian Hornet. Dodanie Dzieła do „koszyka” oznacza jedynie możliwość złożenia zamówienia.

5. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 72 godzin. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie”, Użytkownik może dokonywać zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do wysyłki lub faktury. Sklep internetowy Damian Hornet niezwłocznie potwierdza (za pomocą wiadomości e-mail) otrzymanie zamówienia Kupującego. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 72 godzin roboczych od złożenia zamówienia, Damian Hornet poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.

6. Sklep internetowy Damian Hornet realizuje również sprzedaż Dzieł „na zamówienie”. Damian Hornet informuje o możliwość i terminie realizacji zamówienia w ciągu 48 godzin w trakcie dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Kupującego. Za złożenie zamówienia uważa się wysłanie maila z zapytaniem o dostępność Dzieła na adres hello@damianhornet.com. Umowę uważa się za zawartą, jeśli w ciągu 10 dni roboczych od poinformowania Kupującego o dostępności Dzieła Damian Hornet poinformuje Kupującego o przyjęciu zamówienia do realizacji.

7. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 72 godzin, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Kupującego adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
a. zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
b. odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy, c. propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez Kupującego.

8. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 7 lit. c mogą być w szczególności takie okoliczności jak brak przedmiotu zamówienia.

9. Kontroferta, o której mowa w ust. 7 lit. c, jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni robocze. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Kupującego w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.

10. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 7 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa sklepu internetowego Damian Hornet dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.

11. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Kupującego. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacjach, o których mowa w § 3 ust. 10 pkt 1.

12. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych Dzieł prezentowanych na stronie sklepu internetowego Damian Hornet. Zmiana cen lub wycofanie Dzieła nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

13. W przypadku zmiany cen Dzieł zamówionych, lecz jeszcze nie przyjętych do realizacji, Operator sklepu internetowego Damian Hornet niezwłocznie poinformuje o tym Kupującego. W braku akceptacji wprowadzonych zmian, Kupujący może w terminie 10 dni odstąpić od umowy na zasadach określonych w §.8. niniejszego Regulaminu

14. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Damian Hornet podawane są w polskich złotych (PLN) lub euro (EUR) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów przesyłki.

15. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów znajdujących się na stronach Damian Hornet. W celu uzyskania opinii na temat możliwości otrzymania zgody na kopiowanie, lub rozpowszechnianie materiałów prezentowanych na w/w stronie Użytkownik powinien skontaktować się z Damian Hornet, pod adresem: hello@damianhornet.com.

16. Sprzedający każdorazowo dołącza do przesyłki dowód zakupu – paragon dla osób fizycznych lub fakturę dla firm.

§. 5. WARUNKI DOSTAWY

1. Dzieła są dostarczane pod wskazany adres za pośrednictwem firmy spedycyjnej.

2. Koszt dostawy jest kalkulowany i określany w trakcie składania zamówienia poprzez określenie parametrów wysyłki. Koszt wysyłki Dzieła pokrywa Kupujący. Realizacja zamówienia oznacza akceptację kosztów dostawy przez Kupującego.

3. Zamówienia realizowane są na terytorium Polski. Istnieje także możliwość wysyłki za granicę. W takim przypadku warunki sprzedaży i wysyłki Dzieła za granicę są uzgadniane indywidualnie z Kupującym. Kupujący, który zaakceptuje warunki dostawy jest zobowiązany do dopłaty za przesyłkę różnicy pomiędzy kosztem dostawy na terytorium RP a kosztem dostawy za granicę. Poza terytorium UE Kupujący musi liczyć się z poniesieniem dodatkowych kosztów w postaci cła podatków itp.

4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy, jednak nie dłuższy niż 14 dni roboczych oraz 21 dni w przypadku Dzieł „na zamówienie”, licząc od dnia złożenia zamówienia. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Dzieła Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy.

5. Jeżeli Kupujący, przed wysłaniem towaru, zostanie poinformowany o tym, że towar może dotrzeć do niego z opóźnieniem, ma prawo odstąpić od umowy na zasadach określonych w §.8. niniejszego Regulaminu.

§. 6. PŁATNOŚCI

1. Za zakupy w sklepie internetowym Damian Hornet Kupujący można zapłacić w następujący sposób:
a. Przelewem zwykłym na rachunek bankowy,
b. Kartą (kredytową, płatniczą)
c. Przelewem za pośrednictwem serwisu PRZELEWY24.PL

2. Jeśli Kupujący wybierze przedpłatę (przelew zwykły, karta lub przelew za pośrednictwem platformy PRZELEWY24.PL) powinna ona być dokonana w ciągu 3 dni roboczych od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie sklep Damian Hornet ma prawo odstąpienia od umowy. W tytule przelewu Kupujący powinien podać numer zamówienia bądź w przypadku płatności przez platformę PRZELEWY24.PL Kupujący musi podać kod wygenerowany przez system płatności.

3. W przypadku zamówienia Dzieła oznaczonego jako „na zamówienie” przy wyborze sposobu płatności jako przedpłata Kupujący dokonuje płatności w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia poinformowania Kupującego o dostępności dzieła i możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym terminie sklep Damian Hornet ma prawo do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności za pobraniem dla Dzieł „na zamówienie”, Kupujący uiszcza zapłatę za Dzieło w momencie odbioru przesyłki od kuriera.

5. Płatność za Dzieła może zostać dokonana w jednej walucie PLN, zgodnie z cenami za Dzieła publikowanymi na stronie internetowej. Jeśli adresem dostawy Dzieła jest terytorium poza RP w przypadku zwrotu Dzieła sklepu internetowa Damian Hornet zwraca Kupującemu kwotę w PLN. Kupujący musi się liczyć z różnicami kursowymi w przypadku przewalutowania kwoty płatności.

6. Dane do przelewów (w PLN):  WIWITAN Sp. z O.O., ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, nr rachunku bankowego 75 1160 2202 0000 0004 8388 1529

§.7. SYSTEM RABATOWY

1. Sklep internetowy Damian Hornet zastrzega sobie prawo do stworzenia systemu rabatowego. Zasady systemu rabatowego będą przedmiotem niniejszego Regulaminu.

2. Użytkownik korzystający z systemu rabatowego Damian Hornet będzie miał możliwość skorzystania z rabatu podając kod kuponu rabatowego w trakcie składania zamówienia. Sposób uzyskiwania kodu rabatowego zostanie opisany w regulaminie Damian Hornet.

3. O zmianie niniejszego regulaminu zarejestrowani Użytkownicy serwisu damianhornet.com zostaną powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem zgodnie z art. 384 k.c. oraz będą mieć możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§. 8. ZWROTY – ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie Dzieła.

2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostepnego do pobrania na stronie Sprzedawcy.

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić Dzieło Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 7 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

7.Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§.9. REKLAMACJE

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Dzieło wolne od wad.

2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedane Dzieło ma wadę, Kupujący może:
a. żądać wymiany Dzieła na wolne od wad,
b. żądać usunięcia wady
c. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
d. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Dzieła, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

5. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwe Dzieło na adres Sprzedawcy.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§. 10. GWARANCJA AUTENTYCZNOŚCI

1. Damian Hornet gwarantuje autentyczność oferowanych Dzieł.

2. Poprzez autentyczność rozumie się zgodność oferowanego Dzieła z przedstawionym przez Damian Hornet opisem Dzieła.

3. W przypadku udokumentowania niezgodności Dzieła z opisem przez niezależną instytucję mającą uprawnienia do orzekania o autentyczności dzieł sztuki Damian Hornet zobowiązuje się do zwrotu wartości zakupionego Dzieła. Zwrot zostanie dokonany przelewem na wskazane przez Użytkownika  konto bankowe w terminie 14 dni roboczych od dnia akceptacji przez sklep internetowy Damian Hornet stwierdzenia niezgodności Dzieła z opisem.

4. Z procedury „gwarancja autentyczności” można skorzystać przesyłając wymienione w punkcie 3 dokumenty pod adresem e-mail hello@damianhornet.com. Damian Hornet udzieli odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji.

§. 11. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby sklep internetowy Damian Hornet oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług sklep internetowy Damian Hornet.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności sklep internetowy Damian Hornet w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Użytkowników zarejestrowanych z odpowiednim wyprzedzeniem.

4. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany, a także zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione.

5. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu internetowego Damian Hornet treści bezprawnych.

6. Sklep internetowy Damian Hornet prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych Dzieł, dokładając wszelkich starań, aby prezentowane zdjęcia miały najwyższą jakość i w najwyższym stopniu odzwierciedlały rzeczywisty stan i kolorystykę Dzieł. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową, a wyglądem oryginału Dzieła, związane z indywidualnymi ustawieniami koloru ekranu komputera Użytkownika. Nie wyklucza to jednak skorzystania z możliwości darmowego zwrotu Dzieła, w przypadku gdy Kupujący uzna, że gama kolorystyczna oryginału nie do końca mu odpowiada.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji, jeżeli wyłącznie z ich powodu przesyłka nie dotarła do adresata.

8. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Kupującego. W przypadku zwrotu Dzieła lub reklamacji Kupujący ponosi odpowiedzialność za Dzieło do momentu dostarczenia Dzieła do Sprzedającego.

9. Kupujący odbierający przesyłkę potwierdza jej stan. Sprawdzenie stanu przesyłki i, przy ewentualnym stwierdzeniu szkody, sporządzenie protokołu szkody powinno mieć miejsce przed formalnym odbiorem, dla zabezpieczenia interesów Kupującego.

§. 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Damian Hornet zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. W przypadku, w którym zakupione dzieło wysyłane jest nie bezpośrednio z  Damian Hornet lecz z pracowni artysty, galeria zastrzega sobie prawo do przekazania artyście listu przewozowego dołączanego do przesyłki. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

3. Administratorem danych osobowych w sklepie internetowym Damian Hornet jest WIWITAN sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców stra właściwego ds. gospodarki, NIP 6171195143, REGON 301242635., która dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

4. Operator sklepu internetowego Damian Hornet może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

5. Operator sklepu internetowego Damian Hornet nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.

6. Sklep internetowy Damian Hornet zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy sklepu internetowego Damian Hornet.

7. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu internetowego Damian Hornet jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika sklepu internetowego Damian Hornet usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§. 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.

2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.

3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby WIWITAN sp. z o.o.. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

4. Sklep internetowy Damian Hornet zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach sklepu internetowego Damian Hornet. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną ponadto powiadomieni drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

5. Regulamin obowiązuje od dnia 5.04.2021 r.